ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

qingdao222
factory-tour-3
factory-tour-4
factory-tour-5
protective-clothing-7
protective-clothing-6
protective-clothing-5
protective-clothing-8